ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᒥᒃᓵᓄᑦ Silattuqsarvilirinirmut Piliriaksaqaqtitaujut Katimajingitta Miksaanut

 

ᑖᓐᓇ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖏᖕᓅᖓᔪᑦ. ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓛᒃᑰᖓᕗᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑎᒃᑯᐊᖅᑕᐅᓯᒪᓪᓗᑎᑦ ᒥᓂᔅᑕᒧᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃ ᐊᓯᔾᔨᓛᕐᒪᑦ ᑕᖅᑭᐅᓂᐊᖅᑐᓂᑦ ᐊᒡᒋᖅᑐᓂᑦ. ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᑎᖃᕐᓂᕗᑦ (ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᑲᒪᒋᔭᖅ) ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓂᑦ ᓄᐊᑦᑎᓪᓗᑕ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᓕᕆᓂᑉ ᒥᒃᓵᓅᖓᔪᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᓄᖅ ᑕᒪᓐᓇ ᐱᐅᓯᕚᓪᓕᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᕋᔭᕐᒪᖔᖅ. ᑐᙵᓱᐊᑎᑉᐸᑦᑎᒋᑦ ᐃᑲᔪᕐᓗᑎᑦ ᑕᒪᔅᓱᒧᖓ. ᐃᓚᓕᐅᑎᒍᓐᓇᖅᑕᑎᑦ ᓂᐱᓯ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᑎᒍᑦ:

 

  1. ᑲᑎᒪᓂᖃᖅᑎᑦᑎᑎᓪᓗᑕ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ
  2. ᖃᐅᔨᓵᑦᑎᓐᓄᑦ ᐊᐱᖅᑯᑎᓂᑦ ᑭᐅᖃᑦᑕᕐᓗᒋᑦ
  3. ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔭᑎᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᓪᓗᒋᑦ, ᓂᐱᓕᐊᕆᓯᒪᔭᑎᑦ ᑕᕐᕆᔮᒃᓴᓕᐊᕆᓯᒪᔭᑎᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᓂᒃᑳᑎᑦ ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᕆᖁᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓱᒪᒋᔭᑎᑦ ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒋᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᒪᒃᑮᒃ.

 

ᑭᖑᓪᓕᕐᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᔭᐅᓂᖓᓂᒃ, ᑕᒫᓂ ᐅᑭᐊᒃᓵᖑᓂᐊᖅᑐᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᓛᖅᑐᖅ, ᐅᓂᒃᑲᐅᓯᖃᓛᖅᐳᒍᑦ ᑭᓱᓂᑦ ᑐᓴᓚᐅᕐᒪᖔᑦᑎᓐᓂᒃ. ᐱᖓᔪᐊᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᖃᓛᕐᓂᑦᑎᓐᓂᓕ, ᐊᕐᕌᒍ ᐃᓱᓕᑦᑎᓛᓕᖅᑎᓪᓗᒍ, ᐊᑐᓕᖁᔭᓕᐅᓛᖅᐳᒍᑦ.

ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᒋᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᒪᑉᐱᒐᖓ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᒋᓯᒪᔭᖏᑦᑕ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᖕᓃᑦᑐᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖃᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ

Taanna ikiaqqivik taakkununga Piliriaksaqaqtitaujut Katimajingitta Ukiuqtaqtumi Silattuqsarvingmi Ilinniarningingnuungajut. Piliriaksaqaqtitaujut Katimajingit ilaakkuungavut piliriaksaqaqtitaujut tikkuaqtausimallutit Ministamut Ukiuqtaqtulirinirmut. Taanna ikiaqqivik asijjilaarmat taqqiuniaqtunit aggiqtunit. Sivulliqpaamik piliriaqarutiqarnivut (maannaujuq kamagijaq) tukisigiarutinit nuattilluta ullumiujuq silattuqsarvilirinip miksaanuungajunit, ammalu isumagijausimajunit qanuq tamanna piusivaalliqtitaujunnarajarmangaaq. Tunngasuatippattigit ikajurlutit tamassumunga. Ilaliutigunnaqtatit nipisi ajjigiinngittutigut:

1.    Katimaniqaqtittitilluta ilauqatauqattarlutit

2.    Qaujisaattinnut apiqqutinit kiuqattarlugit

3.    Titiraqsimajatit qaritaujakkut saqqijaaqtillugit, nipiliarisimajatit tarrijaaksaliarisimajatilluunniit unikkaatit unikkausiriqullugit, isumagijatit uqausirilugit, uvvaluunniit tamakkiik

Kingullirmik qanuiliurutigijauninganik, tamaani ukiaksaanguniaqtumik kamagijaulaaqtuq, unikkausiqalaaqpugut kisunit tusalaurmangaattinnik. Pingajuannik qanuiliurutiqalaarnittinnili, arraagu isulittilaaliqtillugu, atuliqujaliulaaqpugut.

Uqalimaarlugit gavamakkut mappiganga qanuiliurutigisimajangitta tukisigiarutingingniittut Piliriaksaqaqtitaujut Katimajingit